Coronavirus
Beste allemaal,
In deze link, treft u de brief over de gedeeltelijke heropening van de school.

De Bilt, 23 april 2020.
Geachte heer/mevrouw,

Wat fijn dat de ontwikkelingen rondom de bestrijding van het coronavirus de goede kant op gaan, maar zoals onze premier gisteravond duidelijk meldde: voorzichtigheid geboden!

De afgelopen zes weken hebben leerkrachten, leerlingen en hun ouders wat mij betreft een topprestatie geleverd. Bij de overgrote meerderheid van de leerlingen is het thuisonderwijs de afgelopen periode goed gegaan. Helaas weten we dat dit niet voor alle leerlingen geldt en we zullen in de komende periode rekening moeten houden met verschillen.

De scholen gaan vanaf 11 mei half open
We weten nog niet tot wanneer. Het kan zijn dat in juni de scholen helemaal open gaan, of dat de ontwikkeling dat nog niet toelaat, of erger, het wordt weer teruggedraaid. We gaan er maar van uit dat we iets regelen voor de periode van maandag 11 mei t/m vrijdag 5 juni. Scholen krijgen de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen, mits dit binnen de richtlijnen past. Het is o.a. afhankelijk van het gebouw, de inzetbaarheid van personeel, onderwijssysteem, grootte van de school e.d. Een basisafspraak binnen onze stichting is: in een leslokaal krijgt een halve groep les en de kinderen komen ongeveer 50% van de tijd op school. Op de overige dagen krijgen de kinderen geen thuisonderwijs, maar krijgen zij voor deze dagen huiswerk mee. Hiermee bedoelen we werk dat zij in principe zonder hulp van de leerkracht of ouders kunnen doen. De leerkracht heeft hiervoor de instructie op school gegeven.

Leerkrachten die ziek zijn en/of in een risicogroep vallen
Het kan zijn dat een school in problemen komt, omdat leerkrachten ziek zijn en/of in een risicogroep vallen en daardoor niet naar school mogen komen en de school niet voldoende invallers beschikbaar heeft. Om de beschikbare leerkrachten zo goed mogelijk in te zetten, kan een school ervoor kiezen om de 4-jarigen (nog niet leerplichtige leerlingen) helemaal of gedeeltelijk huis te laten.

Ziek of griepverschijnselen
De bestaande richtlijnen van het RIVM in dit verband gelden nog steeds. Leerlingen en personeelsleden die ziek zijn of griepverschijnselen hebben, blijven thuis.
Als deze klachten wijzen op Corona, dan verwachten we dat deze gemeld worden bij de GGD en bij de school. De school moet het bij de GGD melden als er meer dan 1 corona-patiënt aan de school gerelateerd is.

Noodopvang
De afgelopen zes weken was er noodopvang voor kinderen met ouders in de vitale beroepen. Die noodopvang wordt gecontinueerd. Kinderen die voor de noodopvang in aanmerking komen, kunnen iedere dag naar school komen. Dit gaat uiteraard in overleg en met toestemming van de schooldirecteur.

De 1,5 meter samenleving
Het risico op besmetting tussen kinderen is volgens het RIVM gering en 1,5 meter afstand is voor kinderen niet noodzakelijk. Kinderen houden wel afstand van elkaar, raken elkaar zo min mogelijk aan e.d. De afstand tussen leerkracht en leerlingen proberen we zo goed mogelijk richting die 1,5 meter te houden. De afstand tussen volwassen is minimaal 1,5 meter. Dus ouders en leerkrachten, zorg hier echt voor!
De ouders/verzorgers kunnen uiteraard niet meer hun kind(eren) in het schoolgebouw brengen en per school worden de mogelijkheden bekeken hoe het naar school brengen goed te regelen valt.
De ouders/verzorgers komen niet in school helpen als vrijwilligers en hebben geen fysieke gesprekken met onderwijspersoneel (die gaan voorlopig digitaal).

Hygiëne
De scholen zullen de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM zoveel mogelijk naleven.

De Buitenschoolse opvang
De BSO gaat vanaf 11 mei open voor de kinderen die op die betreffende dag op school zijn geweest; dus in principe is de BSO ook half bezet. Hierover kunnen de betreffende ouders in de meivakantie contact hebben met hun BSO-organisatie.

Medezeggenschap
De schooldirecteur overlegt met het schoolteam en de Medezeggenschapsraad over de school specifieke maatregelen.

Via de schooldirecteur ontvangt u z.s.m. de praktische uitwerking op schoolniveau.

Dat de scholen op verschillende manieren invulling geven aan roosters en andere organisatorische zaken, vinden we goed. Het is maatwerk met een bijkomend voordeel: we kunnen van elkaar leren. Het zal mij niet verbazen als we de komende jaren vaker half open zijn of weer teruggeworpen worden op thuisonderwijs.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,
Martin van Veelen (directeur-bestuurder)

De eerdere brieven en overige teksten inzake het corona-virus in relatie tot ons onderwijs kunt u vinden op http://www.deltadebilt.nl/geen-categorie/corona-virus/


31 maart 2020
Aan de betrokkenen bij de scholen van Stichting Delta De Bilt De Bilt, .

Geachte heer/mevrouw,
Na de persconferentie van vanavond om 19.00 uur, waarin onze minister-president en de minister van Volksgezondheid ons een heldere update gaven, schrijf ik u graag opnieuw een brief.

Ja, wat een ellende zo in de wereld: onzekerheid over de toekomst, gezondheid, economie en ……. bijna over alles. In deze brief zal ik me beperken tot het onderwijs op onze scholen.

We zitten nu halverwege de derde week van het ‘thuisonderwijs’. Het was voor de leerkrachten, de leerlingen en hun ouders ineens raak. Niet meer gewoon naar school. We worden geconfronteerd met allerlei nieuwe situaties: leerkrachten die moeten inschatten wat haalbaar is als thuisonderwijs, kinderen die niet meer met hun vriendjes naar school gaan, ouders die naast hun eigen thuiswerk ook hun kinderen moeten begeleiden met hun schoolwerk. Ieder schoolteam zoekt binnen de eigen mogelijkheden naar de beste manieren om het thuisonderwijs te verzorgen en de contacten met de kinderen en de ouders te onderhouden.
Fijn om te horen hoe de waardering over en weer klinkt! Maar het is voorlopig nog niet afgelopen. Hoe zorgen we er samen voor dat het goed blijft gaan? In ieder geval door ons gezonde verstand te gebruiken. Gezondheid boven alles!

Ik reken ook op ieders begrip voor het volgende: De ene (leerkracht of ouder) kan met deze situatie makkelijker om gaan dan de andere. Het ene kind kan met weinig uitleg al uit de voeten en het andere kind heeft extra ondersteuning nodig. Kinderen krijgen ook veel van de algemene onzekerheid mee (kleine potjes hebben grote oren), dus ook zij ervaren de spanning en daar kan het ene kind beter mee omgaan dat het andere. In de media horen we nu veel over de kwetsbare kinderen. Natuurlijk is dit voor ons ook een serieus aandachtspunt!

Dan kort iets over de noodopvang op de scholen. Tot nu toe zijn de aantallen per dag per school gering. Hopelijk kan dit de komende maand zo blijven, want ook hiervoor geldt: zo min mogelijk bijeen komen.

De komende weken zullen we ons ook gaan voorbereiden op de periode na de meivakantie, als dan de scholen wellicht weer ‘gewoon’ open gaan. U begrijpt wel dat de periode na de meivakantie veel extra inspanningen zal vergen om z.s.m. de draad weer op te kunnen pakken.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet, Martin van Veelen (directeur-bestuurder)

P.S. De eerdere brieven en overige teksten inzake het corona-virus in relatie tot ons onderwijs kunt u vinden op http://www.deltadebilt.nl/geen-categorie/corona-virus/

De Bilt, 15 maart 2020
 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
 
U heeft een brief ontvangen van de directeur-bestuurder van stichting Delta De Bilt over de nieuwe maatregelen in verband met het Coronavirus. Vanaf morgen is de Patioschool dicht tot en met 6 april.
 
Om de risico’s op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, komen de kinderen niet meer op school behalve voor kinderen waarvan de ouders in vitale beroepen werken. We willen een goede inschatting kunnen maken welke ouders een vitaal beroep hebben voor de samenleving én geen opvang voor hun kind(eren) kunnen organiseren. Deze ouders willen we vragen via de mail contact op te nemen met de directie (info@patioschool.nl). Zo willen we een inschatting maken hoeveel kinderen het betreft en hoeveel leerkrachten aanwezig moeten zijn om opvang te organiseren.
 
Het team van de Patioschool zal haar best doen om de kinderen te helpen bij het volgen van thuisonderwijs. Daarbij is ook de hulp van ouders noodzakelijk.
 
Op dinsdag 17 maart zullen de leerkrachten voor de kinderen lesmaterialen (boeken, schriften, eventueel Chromebooks, en andere materialen) in hun lokaal klaarleggen. Mocht u thuis niet beschikken over geschikte digitale apparatuur om de opdrachten te kunnen uitvoeren, kunt u met school een gebruikersovereenkomst afsluiten om een Chromebook van school te kunnen gebruiken.
 
Om bij het ophalen van de materialen de drukte in de klassen te vermijden en het sociale contact tot een minimum te beperken, treft u hieronder een schema waarop u de spullen kunt komen halen. Het schema is gemaakt op achternaam. U kunt spullen en materialen komen halen voor kinderen van groep 2 t/m groep 8. Voor groep 1 zal er geen alternatief programma worden samengesteld.           achternaam: dinsdag 17 maart 9:00 - 9:30   A - D   9:35 - 10:05   E - H   10:10 - 10:40   I - L   10:45 - 11:15   M - P   11:20 - 11:50   Q - U   11:55 - 12:25   V - Z Sociale contacten graag tot een minimum beperken!
 
Hoe gaat het met het onderwijsprogramma van mijn kind?
De komende tijd zullen we zo goed mogelijk onderwijs op afstand te geven. De leerkracht van uw kind onderhoudt met u het contact over het programma. En u ontvangt van de leerkracht op vaste momenten bericht over het programma. Dit geldt ook voor eventueel RT-huiswerk. Als u vragen heeft over het huiswerk dat de kinderen krijgen, zijn onze leerkrachten tussen 9:00 en 16:00 uur bereikbaar via de mail. U mailt met de leerkracht die die dag normaal voor de klas zou staan. Als we weer ‘gewoon’ naar school kunnen, zullen we een inschatting maken van de leerontwikkeling en zullen daarbij aansluiten. 
 
Hoe zit het met de eindtoets van groep 8?
De eindtoets staat gepland voor 15, 16 en 17 april. Vooralsnog is het zo dat deze nog op de geplande datum wordt afgenomen. Mocht daarin verandering komen, laten wij dat natuurlijk weten. In het traject over het voortgezet onderwijs is het advies van de basisschool tegenwoordig leidend. Deze zullen niet veranderen.
 
Alle afspraken tussen u en leerkracht/ RT’er/ IB'er tussen nu en 6 april zijn tot nader order opgeschort. U zult later van ons bericht ontvangen om nieuwe data voor deze gesprekken te plannen.
 
Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!
 
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Patioschool,
Aram Tonus.
 
zie voor lijst met vitale beroepen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
 
 
Aan de betrokkenen bij de scholen van Stichting Delta De Bilt.

De Bilt, 15 maart 2020.

Geachte heer/mevrouw,
Afgelopen vrijdag ontving u van mij een brief die aansloot bij de persconferentie van donderdag 12 maart jl. Vandaag heeft het kabinet besloten om alsnog de scholen voorlopig tot 6 april te sluiten. Deze brief betreft de situatie voor de korte termijn. Gaat u er maar van uit dat u regelmatig een update van mijn kant zult ontvangen.

Vanaf morgen zijn onze scholen dicht. Om de risico’s op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, komen de kinderen en ouders zo min mogelijk op school. De minister van Onderwijs meldde dat de kinderen van ouders met essentiële beroepen naar school en opvang kunnen. Dit is een uitdaging voor ons allen, want we willen zo min mogelijk mensen in elkaars buurt. Hierbij kunnen ouders, familieleden en/of kennissen elkaar helpen om de kinderen toch elders op te vangen. Als dat echt niet lukt voor de ouders in de betreffende beroepen, neem dan contact op met uw school.
De schoolteams zullen hun best doen om de kinderen te helpen bij het volgen van thuisonderwijs. Daarbij is ook de hulp van ouders noodzakelijk.

De komende dagen zullen de leerkrachten voor de kinderen lesmaterialen (boeken, schriften, eventueel tablets, en andere materialen) in orde gaan maken t.b.v. thuisonderwijs. Via de eigen school krijgt u informatie hoe deze materialen opgehaald kunnen worden. Sociale contacten tot een minimum beperken!
Iedere school heeft digitale middelen om de ouders en de leerlingen te kunnen bereiken. Via de eigen school krijgt u hierover nadere informatie.

Het lesprogramma zal beperkt zijn. Ik ga er van uit dat iedereen altijd zijn best doet, dus in deze bijzondere situatie, waarin we elkaar hard nodig hebben, doen we dat ook.
We zullen het voorlopig op deze manier moeten doen!

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!
Met vriendelijke groet,
Martin van Veelen (directeur-bestuurder)

15 maart 2020 GGD Utrecht
Coronavirus in de regio Utrecht

Landelijk zijn er nieuwe maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit geldt ook voor de regio Utrecht. De nieuwe maatregelen kunt u lezen op www.rijksoverheid.nl. In deze brief leest u meer over wat de maatregelen betekenen
voor uw school.

Sluiting scholen
Op zondag 15 maart is door het kabinet besloten om alle scholen per direct te sluiten. Dit geldt in ieder geval tot 6 april. Tijdens de persconferentie gaf minister Slob aan dat veel scholen er niet in slagen om fysiek open te blijven, dit komt onder andere vanwege
organisatieproblemen door ziek personeel. Ook kan de fysieke veiligheid daardoor niet gewaarborgd worden. Zorgen van ouders en medewerkers speelden ook een rol bij dit besluit. Een uitzondering wordt gemaakt voor de opvang van kinderen van ouders die werken in
zogenoemde vitale beroepsgroepen.

Wat zijn deze vitale beroepsgroepen?
Deze zijn terug te vinden op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/crucialeberoepsgroepen
Deze maatregelen zijn getroffen om verdere verspreiding tegen te gaan. Daarom blijven de hygiënische en sociale voorschriften van kracht.

Hoe verspreidt het coronavirus zich?
Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer.

Hoe voorkomen we verspreiding? Hygiënemaatregelen zijn het belangrijk om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het advies van het RIVM is:
• Was de handen regelmatig;
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg;
• Schud geen handen;
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten;
• Houdt 1,5 meter afstand.

Actuele informatie over het coronavirus
Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Of bekijk de vragen en antwoorden van het RIVM.
Heeft u nog vragen, bel dan het landelijk informatienummer voor vragen over het coronavirus: 0800 – 1351 of bel met de GGDrU infectieziektebestrijding 030-63 05 400.

Met vriendelijke groet,
GGD regio Utrecht

De Bilt, 13 maart 2020.

Aan de betrokkenen bij de scholen van Stichting Delta De Bilt


Geachte heer/mevrouw,
Gistermiddag was de persconferentie waar de Minister van Medische zorg en de Minister-President de nieuwe maatregelen inzake het coronavirus meldden.
Voor het basisonderwijs, dus ook onze scholen, geldt dat de overheid vindt dat de scholen open moeten blijven. Persoonlijk heb ik hier veel moeite mee, maar ik vind dat we t.b.v. het algemene belang moeten gehoorzamen en de maatregelen moeten respecteren. Dat zullen we dan ook doen. De leerkrachten zijn altijd al heel belangrijk voor de Nederlandse samenleving, nu blijkbaar nog meer. Na de persconferentie hebben we met de schooldirecteuren gesproken en afgestemd dat we de landelijke maatregelen zullen steunen. We hebben ook gesproken over wat ons mogelijk te wachten staat.
Enkele voorbeelden:

Er zullen meer leerkrachten thuis blijven, want in geval van twijfel komen ze meestal gewoon werken, nu adviseer ik hen om zich in geval van twijfel ziek te melden. Het is dan niet altijd mogelijk om voor vervanging te zorgen. De scholen mogen dan besluiten een klas vrijaf te geven. De scholen zullen zich inspannen om dit tot het minimum te beperken. Zij zullen proberen om niet steeds dezelfde groepen vrijaf te geven en de last evenredig te verdelen.

Kinderen worden vaker thuis gehouden. Natuurlijk als ze ziek zijn, maar nu ook in geval van twijfel. Ouders kunnen ook besluiten hun kind uit voorzorg thuis te houden, dat zullen we respecteren en deze kinderen ziek melden (dus niet als ongeoorloofd verzuim). We nemen contact op met de ouders van leerlingen die op school verschijnselen vertonen van verkoudheid, want deze leerlingen moeten naar huis.

Voorlopig zullen we tot 31 maart 2020 geen activiteiten meer uitvoeren die buiten het reguliere programma vallen en niet strikt noodzakelijk zijn. School specifieke zaken hoort u via de eigen schooldirecteur

Daarnaast volgen we uiteraard ook de reguliere maatregelen via de GGD op.

Het lijkt me logisch dat de landelijke maatregelen worden opgeschaald en dat de scholen alsnog worden gesloten. Ook op dit scenario bereiden we ons voor. U wordt ook verzocht om hier alvast rekening mee te houden.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,
Martin van Veelen (directeur-bestuurder)

Datum: 6 maart 2020

Coronavirus in de regio Utrecht

Bij meerdere personen in de regio Utrecht is een infectie met het nieuwe coronavirus vastgesteld. De meeste patiënten zitten in thuisisolatie, enkelen verblijven in ziekenhuizen.

Als GGD regio Utrecht (GGDrU) voeren wij bij bevestigde patiënten een contactonderzoek uit. Hierbij wordt in beeld gebracht welke personen mogelijk blootgesteld zijn. Deze mensen worden door GGDrU benaderd en er wordt gekeken naar wat op dat moment nodig is. Ook de school zal benaderd worden door GGDrU voor eventuele verdere maatregelen, als en wanneer dit relevant is. Op dat moment zal de school informatie voor ouders ontvangen van GGDrU.

Teruggekeerd van vakantie?
Het RIVM geeft reizigers die terugkeren van vakantie uit een gebied waar het coronavirus heerst (zie actuele landenlijst) het advies om de gezondheid in de gaten te houden. Wanneer zich bij de reizigers, na terugkeer uit één van deze gebieden, gezondheidsklachten zoals verkoudheid, hoesten, kortademigheid of koorts hebben ontwikkeld, dan is het advies om thuis te blijven en uit te zieken zodat anderen niet
worden besmet. Als de klachten verergeren, kan de huisarts of de GGD in de regio gebeld worden.

Wat betekent een uitbraak van het coronavirus voor middelbare scholen?
De mogelijkheid bestaat dat medewerkers, ouders of leerlingen ziek worden, nadat zij besmet zijn met het coronavirus. Wees als medewerkers en management extra alert op symptomen. Zie verder: Wat kunt u doen? (pagina 2)

Hoe kan het voorkomen worden?
Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer.
Het advies van het RIVM is:
• Was de handen regelmatig;
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg.

Meer informatie?
Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Of bekijk de vragen en antwoorden van het RIVM.
Er is ook een pagina voor veelgestelde vragen uit het onderwijs. Heeft u nog vragen, bel dan het landelijk informatienummer voor vragen over het coronavirus: 0800 – 1351 of bel met de GGDrU infectieziektebestrijding 030 – 608 60 86.

Met vriendelijke groet,
GGD regio Utrecht

Wat kunt u doen?
Wat als een leerling symptomen van het coronavirus vertoont?
• Indien ouders een vermoeden hebben, dienen zij de leerling thuis te houden. Bij verergering van de klachten (meer dan 38 graden koorts en kortademigheid) direct telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of de lokale GGD.
• Indien medewerkers een vermoeden hebben dat een leerling symptomen vertoont, houden zij het kind apart en nemen zij direct contact op met de ouder, waarna deze de leerling komt ophalen.
Wat als een medewerker symptomen van het coronavirus vertoont?
• De medewerker zal zich bij vermoeden van het coronavirus ziek melden. Bij verergering van de klachten (meer dan 38 graden koorts en kortademigheid) direct telefonisch contact opnemen met de huisarts of de plaatselijke GGD.

Wanneer moet een school sluiten?
Het sluiten van scholen behoort tot één van de mogelijkheden, maar ligt niet in de lijn der verwachting. Minister Bruins van VWS bepaalt of sluiting noodzakelijk is in nauw overleg met het RIVM en de GGD.

Pers en media
Pers en media zullen contact zoeken met scholen. Betrek de medewerkers en zorg dat zij goed zijn voorbereid. Beperk u tot feitelijke informatie en bewaar de rust. Verwijs waar mogelijk naar het RIVM en de GGD.

Hoe bespreek ik dit onderwerp met leerlingen?
• Houd het bij de feiten zoals die door de GGD en het RIVM gedeeld worden;
• Het is belangrijk om met leerlingen te praten over het coronavirus. Leerlingen zijn gebaat bij volwassenen die rust uitstralen;
• Als leerlingen vragen hebben waar u geen antwoord op heeft, kunt u dat gewoon zeggen;
• Relativeer: leg uit dat het virus, net als de griep, in de meeste gevallen vanzelf weer over gaat;
• Leg uit dat mensen van de GGD die veel verstand hebben van ziekten, zoals griep, ervoor zorgen dat het virus zich niet snel verder verspreidt;
• Ga in op vragen en antwoorden van leerlingen. Praat er open en rustig over.


datum 4 maart
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Een paar dagen geleden berichtte ik over hoe de Patioschool omgaat met de situatie rondom het Corona-virus. Deze info is ook te vinden onder het kopje nieuws op onze website. In deze mail geef ik een update over de situatie.
 
Maatregelen op school.
Om verspreiding te beperken is het belangrijk om een goede hygiëne aan te houden. Wanneer je niest of hoest, doe je dit in je elleboog. Neus snuiten doe je in papieren zakdoekjes die je gelijk weggooit. Je wast je handen vaak en goed met water en zeep. Op school worden de toiletten en de wastafels extra vaak schoongemaakt en wordt nagelopen of er nog voldoende zeep is en papieren handdoekjes.
 
Preventie thuis.
Om verspreiding te voorkomen stelt de overheid dat mensen die onlangs in een risicogebied waren én ziekteverschijnselen hebben, niet naar school gaan maar preventief thuisblijven. Op veel scholen blijven om deze redenen enkele kinderen preventief thuis en dat is ook het geval op de Patioschool. 
 
Het komt ook voor dat er in een gezin- bij een ouder of een ander gezinslid - een besmetting met Corona is geconstateerd door de huisarts of GGD. De GGD stelt dan dat het héle gezin in thuisquarantaine moet blijven, ook als bij de kinderen geen ziekteverschijnselen zijn en geen besmetting is geconstateerd. Dit is een beslissing van de GGD. Op meerdere scholen blijven om deze redenen enkele kinderen preventief thuis. Dit is op de Patioschool niet het geval. 
De GGD benadrukt dat personen die zelf geen klachten hebben niet het virus kunnen overdragen.
 
Geen besmetting op de Patioschool
Op dit moment zijn er geen besmettingen bekend van leerkrachten of leerlingen van de Patioschool.
 
Onzekerheid
De berichten over het Corona-virus kunnen voor onzekerheid bij kinderen en ouders zorgen. Het is belangrijk om dan de juiste informatie te hebben. Op de site van het RIVM is de beste informatie te vinden. Wanneer je zorgen hebt over je eigen gezondheid of die van gezinsleden, neem dan contact op met je huisarts.
 
Wanneer er belangrijke veranderingen zijn in de situatie op school, houden we u op de hoogte.
 
Met vriendelijke groet,
Aram Tonus

Datum: 3 maart 2020

Coronavirus in de regio Utrecht

Sinds 27 februari is bij meerdere personen in Nederland een infectie met het nieuwe coronavirus (officieel: het nieuwe coronavirus COVID-19) vastgesteld. Op 2 maart is bekend geworden dat ook bij 3 inwoners in de regio Utrecht de ziekte is vastgesteld. Zij
zitten in thuisisolatie. Er is nog geen besmetting vastgesteld bij kinderen of medewerkers van scholen en kinderopvangcentra in onze regio, daarom zijn er vooralsnog geen extra maatregelen nodig, anders dan de algemene hygiënemaatregelen zoals te vinden op de website van het RIVM.

Als GGD voeren wij bij bevestigde patiënten een contactonderzoek uit, waarbij in beeld wordt gebracht welke personen mogelijk blootgesteld zijn. Deze zullen worden verzocht om hun gezondheidssituatie goed in de gaten te houden en contacten te beperken.

Teruggekeerd van vakantie? 
Het RIVM heeft sinds 1 maart 2020 een nieuw advies gegeven voor reizigers die terugkeren van vakantie uit een gebied waar het coronavirus heerst (zie actuele landenlijst). Het advies is om dan de gezondheid in de gaten te houden.

Wanneer zich bij de reizigers, na terugkeer uit één van deze gebieden, gezondheidsklachten zoals verkoudheid, hoesten, kortademigheid of koorts hebben ontwikkeld, dan is het advies om thuis te blijven en uit te zieken zodat anderen niet worden besmet. Als de klachten verergeren, kan de huisarts of de GGD in de regio gebeld worden.

Wat betekent een uitbraak van het coronavirus voor de basisscholen?
De mogelijkheid bestaat dat er medewerkers, ouders of leerlingen ziek worden nadat zij besmet zijn met het coronavirus. Indien het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft geconstateerd dat er sprake is van een uitbraak in ons land, zullen
medewerkers en het management uiteraard extra alert moeten zijn op symptomen.

Hoe kan het voorkomen worden?
Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer.
Het advies van het RIVM is:
• Was de handen regelmatig;
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg.

Meer informatie?
Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Of bekijk de vragen en antwoorden van het RIVM.
De GGD krijgt veel vragen. Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op genoemde websites te kijken of uw vraag hier beantwoord wordt. Mocht u een andere vraag hebben, kunt u bellen naar 030-6086086 of kijk op onze website.

Wat als een leerling symptomen van het coronavirus vertoont?
• Indien ouders een vermoeden hebben, dienen zij de leerling thuis te houden en direct telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts of de lokale GGD.
• Indien medewerkers een vermoeden hebben dat een leerling symptomen vertoont, houden zij het kind apart en nemen zij direct contact op met de ouder, waarna deze de leerling komt ophalen en telefonisch contact opneemt met de eigen huisarts of de lokale GGD.
• Wijs ouders op hun meldingsplicht. Dat betekent dat elke besmetting van het nieuwe coronavirus door – in dit geval – de ouder moet worden gemeld bij de GGD of de huisarts. Wijs hen hierop.

Wat als een medewerker symptomen van het coronavirus vertoont?
De medewerker zal zich bij vermoeden van het coronavirus ziek melden en direct telefonisch contact opnemen met de huisarts of de plaatselijke GGD.

Wanneer moet een school sluiten?
Het sluiten van scholen behoort tot één van de mogelijkheden, maar ligt niet in de lijn der verwachting. Minister Menno Bruins van VWS bepaalt of sluiting noodzakelijk is in nauw overleg met het RIVM en de GGD.

Hoe bespreek ik dit onderwerp met kinderen?
• Houd het bij de feiten zoals die door de GGD en het RIVM gedeeld worden;
• Het is belangrijk om met leerlingen te praten over het coronavirus. Kinderen zijn gebaat bij volwassenen die rust uitstralen;
• Als kinderen  vragen hebben waar u geen antwoord op heeft, kunt u dat gewoon zeggen;
• Relativeer: leg uit dat het virus, net als de griep, in de meeste gevallen vanzelf weer over gaat;
• Leg uit dat mensen van de GGD die veel verstand hebben van ziekten, zoals griep, ervoor zorgen dat het virus zich niet snel verder verspreidt;
• Ga in op vragen en antwoorden van kinderen. Praat er open en rustig over.

Met vriendelijke groet,
GGD regio Utrecht

1-3-2020
Geachte ouder(s) en verzorger(s),

De afgelopen tijd is er in de media volop aandacht voor het Coronavirus. Graag informeren wij u over hoe onze school met deze situatie omgaat.
Ondanks het feit dat het Coronavirus nu ook in Nederland is vastgesteld, zijn er volgens het RIVM en de GGD zijn op dit moment geen specifieke maatregelen nodig. Het is verstandig om de gebruikelijke gezondheidsmaatregelen in acht te nemen die ook gelden bij een reguliere griepgolf: regelmatig wassen van handen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik maken van papieren zakdoekjes, schudden van handen vermijden.

Mocht u in de vakantie in één van de besmette gebieden zijn geweest, dan dient u dit te melden bij de GGD en uw huisarts. Mochten u of uw kind(eren) klachten krijgen als koorts en benauwdheid, dan raden wij u aan om hierover contact te houden met uw huisarts. Uiteraard willen ook wij dan graag geïnformeerd worden over uw bevindingen. U kunt hierover telefonisch of via de mail contact opnemen met de school.
Meer informatie over de voorzorgsmaatregelen kunt u vinden op de website van de GGD of van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Mocht de situatie veranderen, dan zullen wij bericht krijgen van het RIVM en de GGD en vanzelfsprekend eventuele maatregelen met u communiceren. Tot morgen allemaal,

Met vriendelijke groet,
Aram Tonus, directeur Patioschool De Kleine Prins

26-2-2020
De patioschool houdt de ontwikkelingen ivm het Coronavirus nauwgezet in de gaten. Wij laten ons hierbij voorlichten door de GGD. Hieronder treft u een brief zoals wij die op 26-2 hebben ontvangen.


Kenmerk        : Uit-2019/08954
Datum           : 26 februari 2020
Onderwerp     : Informatie voor scholen en kinderopvang over het coronavirus    

Informatie voor scholen en kinderopvang over het coronavirus
Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties.
GGD regio Utrecht ontvangt dagelijks diverse vragen en geeft advies.
 
Geen maatregelen nodig
In Nederland is er nog geen enkele besmetting met het coronavirus. Het is daarom niet nodig om maatregelen te nemen op scholen, kinderdagverblijven etc. Het is ook geen reden om kinderen niet naar school en kinderopvang te laten gaan.
Het is heel begrijpelijk dat mensen ongerust zijn en vragen hebben. Zo zijn er ouders die twijfelen of ze hun kind wel naar school of de kinderopvang moeten brengen. Of scholen die niet goed weten of een kind dat in China
is geweest (of een ander gebied waar coronavirus is vastgesteld) gewoon naar school moet komen of juist misschien beter thuis kan blijven. Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuis houden of weren niet nodig als kinderen geen klachten hebben.
 
Meer informatie
Alle GGD’en volgen de situatie rondom het coronavirus op de voet. Dit doen zij samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio. Alle huisartsen worden goed geïnformeerd door de GGD.
Meer informatie over het coronavirus kunt u lezen op de website van het RIVM. Op deze website vindt u ook antwoord op veel gestelde vragen. Zit uw vraag hier niet tussen? Bel dan met GGD regio Utrecht.

GGD regio Utrecht e-mail disclaimer