Vrijwillige ouderbijdrage


Betreft: Herinnering betaalverzoek ouderbijdrage Patioschool schooljaar 2021-2022

Beste ouders / verzorgers,

Uit onze administratie blijkt dat u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet heeft betaald en verzoeken wij u om
dit alsnog te doen. Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt kunt u deze brief uiteraard als niet verzonden
beschouwen. Alvast heel hartelijk dank.

Mocht er tegen het einde van het schooljaar blijken dat er een deel van de begroting door de
coronamaatregelen niet is uitgegeven, dan bieden wij net als afgelopen jaar, de mogelijkheid om een deel
hiervan te laten restitueren of om te zetten in een gift. Verdere informatie hierover volgt tegen het einde van
dit schooljaar.

Wij vragen u per kind € 65,- over te maken
De ouderbijdrage is € 65,- per kind. U kunt het bedrag wat voor u van toepassing is op twee verschillende
wijze overmaken. LET OP: Graag alleen van wijze 1 gebruik maken als de achternaam van de rekeninghouder
overeenkomt met die van leerling(en). Anders graag wijze 2 gebruiken.

1. Open één van onderstaande hyperlink (betreft 1, 2 of 3 kinderen) en het betaalverzoek om via iDEAL
te betalen komt in zicht. Deze links zijn geldig tot 2 maart 2022.

Betaalverzoek ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 betreft 1 kind
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Zg5czb9O4twe6ajSHRiP0jj6u4nz0zBF

Betaalverzoek ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 betreft 2 kinderen
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Mae4GzKVH43BFiWvJjTQLp2PXfz3ykXx

Betaalverzoek ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 betreft 3 kinderen
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=GUpyl5F9p9yk2tK6ZZDMBjIW6wUV1ZSM

2. Desbetreffend bedrag (1, 2 of 3 kind(eren)) overmaken op rekeningnummer: NL08INGB0001260682
ten name van Oudervereniging Patioschool de Kleine Prins onder vermelding van de voor- en
achternaam van uw kind(eren) en het betreffende schooljaar.

Als u de ouderbijdrage niet kunt betalen, betekent dat niet dat uw kind wordt uitgesloten van de extra
activiteiten. Anderzijds staat het ouders die de bijdrage makkelijk kunnen missen vrij om meer te betalen dan
het vastgestelde bedrag.


Wat wordt er met de ouderbijdrage gedaan?
Van deze bijdragen worden o.a. de bibliotheekboeken, sportactiviteiten, expressie-uren, workshops, deels de
muzieklessen, Kerst- en Sinterklaasviering, deels de heemtuin en natuurlijk de schoolreisjes betaald. Ook
wordt elke vijf jaar het Lustrum uitgebreid gevierd en wordt hier jaarlijks een bedrag voor opzij gezet.

Heeft u een U-pas?
Als u gebruik wilt maken van een U-pas kunt u contact opnemen met Aram.

Meer informatie
Voor informatie over de oudervereniging en de ouderbijdrage vindt u op www.patioschool.nl.

Met vriendelijke groet,
Guido Slegers
Penningmeester Bestuur Oudervereniging
bov@patioschool.nl