Vrijwillige ouderbijdrage


 
1 november 2019

Geachte ouders/verzorgers,

Hierbij willen wij u informeren dat de vrijwillige ouderbijdrage wordt verhoogd.
Dit onderwerp is tijdens de algemene leden vergadering van 27 september 2019 uitvoerig besproken en heeft de vergadering a.d.h.v. de gepresenteerde begrotingen besloten dat een verhoging noodzakelijk is om financieel gezond te blijven. Aangezien er tijdens deze ALV een beperkt aantal ouders/verzorgers aanwezig waren, is er gekozen om via deze weg iedereen te informeren.

Elk jaar betaalt u voor ieder van uw kinderen op onze school de vrijwillige ouderbijdrage aan de BOV (bestuur oudervereniging). Van dit geld worden o.a. de bibliotheekboeken, sportactiviteiten, expressie-uren, workshops, deels de muzieklessen, Kerst- en Sinterklaasviering, deels de heemtuin en natuurlijk de schoolreisjes betaald. Ook wordt elke vijf jaar het Lustrum uitgebreid gevierd en wordt vanaf heden hier jaarlijks een bedrag voor opzij gezet. In de bijlage kunt u de begroting vinden voor aankomend schooljaar 2019-2020.

We zijn blij dat de vrijwillige ouderbijdrage al jaren gelijk heeft kunnen blijven, maar ontkomen er helaas niet meer aan om deze te moeten verhogen. De afgelopen jaren hebben we geconstateerd dat onze reserves op de spaarrekening aan de hoge kant zijn geweest. We hebben ervoor gekozen om eerst gedegen deze reserves te gebruiken voor de activiteiten, waardoor we meer hebben uitgegeven dan dat er daadwerkelijk geint is. Hierdoor was een verhoging niet eerder nodig.

Om er toch voor te zorgen dat onze kinderen kunnen blijven profiteren van de leuke extraatjes die niet uit het reguliere schoolgeld kunnen worden betaald, wordt het bedrag verhoogd van € 55,- naar € 65,- per kind.
Voor de kinderen die vanaf 1 januari instromen wordt het bedrag verhoogd van € 32,50 naar € 37,50. Voor de ouders/verzorgers die gebruik maken van de U-pas zal het bedrag gelijk blijven.

Door deze verhoging is het o.a. mogelijk om een leuke thema-avond te organiseren en zullen er nieuwe Patioshirts worden uitgereikt, maar daarover later meer.

Half november van dit jaar ontvangt u, zoals gebruikelijk, een bericht met het verzoek de jaarlijkse, vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Voor die tijd hoeft u niets te doen. Als u de bijdrage niet kunt betalen, betekent dat niet dat uw kind wordt uitgesloten van de extra activiteiten. Anderzijds staat het ouders die de bijdrage makkelijk kunnen missen vrij om meer te betalen dan het vastgestelde bedrag.

Mocht u n.a.v. deze brief toch nog vragen hebben kunt u onderstaande of één van de andere BOV leden even aanspreken of een e-mail sturen.

Met vriendelijke groet,
Guido Slegers
Penningmeester Bestuur Oudervereniging Patioschool de Kleine Prins
email: guido.slegers@gmail.com