Pleinpiket


                               Richtlijnen voor het  Pleinpiket 2017-2018

Op de Patioschool hebben we een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. Er wordt in de klas bij de leerkracht gegeten van 12.15 – 12.30 uur. Er wordt dan voorgelezen of een andere lesactiviteit gedaan. Van 12.30 uur tot 13.00 uur gaan de kinderen naar buiten. Dan houden de leerkrachten hun pauze. Tijdens dit half uur lopen de ouders “pleinpiket”. Alle ouders worden hiervoor ongeveer 6 keer per schooljaar ingeroosterd. Nieuwe ouders krijgen via de overblijfcommissie een formulier waarop zij kunnen aangeven welke  2 dagen zij niet beschikbaar zijn. Nieuwe ouders hoeven het eerste half jaar dat het kind op school zit nog geen pleinpiket te doen. Tussentijdse wijzigingen kunt u doorgeven aan de overblijfcommissie info@patioschool.nl die dit zal verwerken in het eerstvolgende nieuwe rooster. Er wordt per halfjaar een rooster gemaakt. Bent u niet in de gelegenheid om op de datum dat u bent ingeroosterd te komen, dan dient u zelf de vervanging te regelen door met iemand te ruilen of door een poolouder te benaderen. Bent u het pleinpiket vergeten of heeft u niemand anders geregeld om uw beurt over te nemen, dan ontvangt u via uw kind een brief waarin u wordt verzocht een boete van € 8,50 te betalen. Dit geld wordt gebruikt om spelmateriaal te kopen wat in de pauzes gebruikt kan worden en om de catering van de klussendagen te bekostigen. Op het prikbord bij de hoofdingang hangt de aftekenlijst. Wilt u hierop uw paraaf zetten. Dan kunnen we zien dat u geweest bent. We gaan ervanuit dat u er bent!! U gaat er namelijk ook vanuit dat er goed toezicht op uw kinderen is!
 
Algemene richtlijnen
De ouders dienen om 12.25 uur aanwezig te zijn en hun namen zelf op de lijst af te tekenen (lijst hangt op het prikbord bij de ingang). Drie ouders passen op de kinderen op de Patio. Hier spelen in ieder geval de kinderen van de groepen 1-2 en 3, zij mogen niet van de Patio af. Twee ouders passen op bij de andere groepen ( 4 – 8) op het voorplein. Ook is er altijd een leerkracht buiten op een van de pleinen. Op het rooster staat aangegeven welke ouders op welk plein surveilleren. Ouders met kinderen in de bovenbouw lopen voornamelijk op het voorste plein. Ouders met jongere kinderen zijn voornamelijk op de Patio. Indien nodig gaat één ouder mee naar binnen, als een kind bijvoorbeeld gevallen is. De verbanddoos staat in de koffiekamer en op de plank in de blauwe kast in het halletje van de kleuters. Er dient steeds minimaal één ouder toezicht te houden. Mocht het gebeuren dat er meerdere ouders tegelijkertijd naar binnen moeten, dan dient eerst een ouder van het andere plein of een leerkracht gewaarschuwd te worden. Die kan de taak dan overnemen. De pauze duurt tot 13.00 uur. Als de bel gaat, mogen de kinderen naar binnen gaan. Bij mooi weer blijven de kleutergroepen regelmatig iets langer buiten. De kinderen weten dit dan. De leerkrachten nemen dan het toezicht over.
 
Oppassen op de kinderen van de groepen 1 – 2 en 3 op het Patioplein
De kinderen komen vanaf 12.30 uur naar buiten.
De kinderen mogen alleen op de Patio spelen en beslist niet op het voorste plein.
Belangrijk is het om regelmatig rond te lopen, zodat de kinderen zien wie er pleinpiket heeft en wie ze aan kunnen spreken bij probleempjes.
Het spelmateriaal uit de schuur wordt tussen de middag niet gebruikt.
De kinderen mogen niet tussen de fietsen spelen.
Er wordt alleen in de zandbak gespeeld als het net van de zandbak is.
Als de kinderen in de zandbak spelen, houden zij hun sokken en schoenen aan.
De kinderen mogen wel op de boot en de vogelnestschommel. Ook de grotere kinderen mogen hierop spelen.
De kinderen mogen geen takken en bladeren van bomen en struiken plukken.
De kinderen moeten toestemming vragen om naar binnen te mogen gaan om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan of een jas op te hangen.
Grotere kinderen mogen wel op de Patio spelen, mits zij zich rustig gedragen.
Wat zijn de regels bij de schommel?

 
Oppassen op de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 op het voorste plein
De kinderen van de groepen 4-8 komen vanaf 12.30 uur naar buiten.
Iedereen moet naar buiten.
Door u te verspreiden houdt u het beste overzicht.
Op het plein is het handig als er iemand bij het voetbalveld is en iemand die goed rondloopt.
Schroom niet om kinderen aan te spreken op hun gedrag.
Ze mogen niet van het plein af.
Zij mogen wel op de Patio spelen, mits zij zich rustig gedragen.
De kinderen mogen gebruik maken van het buitenspelmateriaal uit de schuur op het voorste plein. Wilt u er als pleinpiketouders voor zorgen dat de spullen om 13.00 uur weer terug in de schuur komen?
De kinderen kunnen voetballen en hockeyen. Zie hiervoor de bijalge “Voetbal en hockey in de pauzes”.
Springtouwen zijn om mee te springen, maar niet om te slaan of anderen mee vast te binden.
Skateboards, stepjes en skeelers zijn niet toegestaan.
Tafeltennis kan wel gespeeld worden.
De kinderen mogen niet in de bomen klimmen.
Er mag niet buiten gegeten of gedronken worden.
Als kinderen vragen of zij hun jas uit mogen, is dit ter beoordeling van de toezichthoudende ouders.
 
Bij slecht weer
Bij slecht weer overleggen de leerkrachten onderling of de kinderen binnen blijven. De ouders gaan dan de groepen in. In de beide groepen 1-2 is in ieder geval één ouder aanwezig. De overige drie ouders begeleiden de kinderen van de groepen 3 tot en met 8. De kinderen doen dan in hun eigen klas iets op hun plaats. Zij kunnen een spelletje uit de kast kiezen, tekenen, een boekje lezen of zomaar wat praten.
Zij mogen niet in de hoeken (bouw/poppenhoek). Als de bel gaat, ruimen zij de spullen weer op. De leerkrachten nemen het weer over.
 
Het corrigeren van kinderen
Ziet u wild spel, duwen en trekken, oudere kinderen die te wild spelen met jongere kinderen, jongere kinderen die oudere kinderen uitdagen, corrigeer de kinderen door er iets van te zeggen. Eventueel kunt u oudere kinderen naar het voorplein sturen.
Willen kinderen niet luisteren of geven zij een grote mond, dan vinden wij het belangrijk om dit te weten. Kom gerust naar binnen om het te melden, ook tijdens de pauze. Het team zit immers vlakbij.
 
En als ze nu niet luisteren …..
Als oppasouder bent u bevoegd om corrigerend op te treden. Bij onenigheid/ruzie is het verstandig om de kinderen zelf naar oplossingen te laten zoeken. Als ouder heeft u hierbij een begeleidende/ sturende rol. Mochten kinderen ondanks herhaalde waarschuwingen zich blijven misdragen, dan kunt u het betreffende kind overdragen aan een leerkracht die het kind verder op zijn/haar gedrag zal aanspreken. Stuur of breng het kind dan naar de koffiekamer. Mocht er tijdens het overblijven wat gebeuren, waarvan u vindt dat het eigenlijk niet door de beugel kan, dan kunt u altijd met een leerkracht overleggen.
 
Poolouders en de ‘boete’
Op de lijst ‘poolouders’ en op de website vindt u de namen en telefoonnummers van ouders die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld. U kunt een beroep op één van hen doen, indien u zelf verhinderd bent om te surveilleren en ruilen met een andere ouder ook niet mogelijk is. Dit kost € 7,50.
Gang van zaken:
U neemt zelf contact op met één van de poolouders
U dient er zelf voor te zorgen dat de betreffende poolouder zo spoedig mogelijk betaald wordt (€7,50). Het is niet de bedoeling dat de poolouder hier zelf achteraan moet. Dat geeft onnodige irritatie!!
Wanneer u niet bent geweest en niets hebt kunnen regelen met een andere ouder, dan krijgt u een “boete” van
 € 8,50. Dit geld wordt gebruikt voor buitenspelmateriaal.
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u gerust contact met ons of een leerkracht opnemen. Dit kan ook per mail naar pleinpiket@patioschool.nl 
 
Met vriendelijke groet, de overblijfcommissie,
Aram Tonus