Interne contactpersonen en klachtenregeling


Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een  gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus genomen wordt , of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route

De interne contactpersonen zijn door de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. Elke ouder of kind kan een beroep op hem of haar doen als er een probleem is, van welke aard dan ook, waar u of uw kind  niet met de groepsleerkracht of de directie over wilt of durft te praten.De interne contactpersonen bij ons op school zijn:
Sandra de Groot
Werkdagen : maandag, dinsdag, woensdag.
Geertje Atema
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag

 


Als het nodig mocht zijn wordt de klacht doorverwezen naar de Externe Vertrouwenspersoon.
De Externe Vertrouwenspersoon is geheimhoudingsplichtig.
Bij ons op school is dat:
Sonja Deutz
s.deutz@cedgroep.nl 

 

Ook kan de klager ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie waar wij als school bij zijn aangesloten. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren; de interne contactpersonen kunnen u hierbij behulpzaam zijn.
Onze school is aangesloten bij de
Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070-3925508
E-mail: info@gcbo.nl

Website: www.gcbo.nl