Algemeen 


De pRatio
Iedere vrijdag verschijnt de pRatio. Dit is de wekelijkse nieuwsbrief van de school. Hierin treft u een aantal vaste rubrieken aan: data van belang en nieuws uit de groepen. Verschillende werkgroepen geven hun informatie door via de pRatio. Ook staat er regelmatig nieuws vanuit de parochie en de buitenschoolse opvang in. De pRatio krijgen de ouders digitaal, via de mail. De pRatio is ook te vinden op onze website.

Schoolkrant "Baobab"
De schoolkrant ontleent zijn naam aan een bekende boom in Afrika, baobab of apebroodboom geheten. In het sprookje "De Kleine Prins" geeft de kleine prins het advies om bijtijds onkruid uit te trekken. Mochten er namelijk spruiten van de Baobab tussen zitten, dan zouden ze je tuintje binnen de kortste keren overwoekeren. Als blijvende aansporing tot "ijver" staat de planeet vol Baobabs voor op de schoolkrant.De Baobab verschijnt 3 maal per jaar. Het is een krant van en voor de kinderen. In de Baobab staan van alle groepen leuke bijdragen zoals tekeningen, verhaaltjes, gedichten, stripverhaaltjes... Er is een verjaardagskalender en ook een welkom aan nieuwe kinderen op school.

Traktaties: Gezond snoepen!
Trakteren bij feestelijke gelegenheden is een goede gewoonte. Om het voor de kinderen gezellig te houden is een bescheiden traktatie het beste.
Gezond snoepen verdient hierbij de voorkeur.
Er zijn op school kinderen met een dieet. Wilt u bij traktaties hiermee rekening houden. De klassenleerkracht kan u hierover inlichten.

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen worden bewaard in een mand. Deze staat onder het prikbord bij de hoofdingang. U kunt hierin altijd kijken of een verloren kledingstuk of gebruiksvoorwerp gevonden is. Gemerkte kleding­stukken, bekers e.d. vinden hun weg naar de eigenaar sneller terug. Eens per twee maanden wordt deze mand leeggemaakt. In de pRatio wordt dit aangekondigd. De gevonden goorwerpen liggen dan gedurende een week uitgestald op banken bij de hoofdingang.

Hoofdluis
Hoofdluis is tegen­woordig een terugkerend probleem op scholen. Om te voor­komen dat hoofdluis voortdurend "de kop op steekt" worden de kinderen regelmatig gecon­troleerd door ouders. Wanneer hoofdluis wordt geconstateerd, wordt via de mail contact opge­nomen met thuis door de directeur en kan het kind snel worden behandeld. De con­troles staan vermeld op de kalender die de kinderen in het begin van het schooljaar meekrijgen. Ook worden ze nog aange­kondigd in de pRatio.
Op school ligt het hoofdluisbeleid ter inzage. 

Schoolongevallenverzekering
Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders die helpen bij schoolactiviteiten een zogenaamde "basisdekking" verzorgd. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico tijdens het rechtstreeks van en naar school gaan (maximaal één uur voor en na schooltijd), het verblijf op school, sportbeoefening op school, schooluitstapjes en schoolactiviteiten buiten schooltijd.