Notulen vergadering MR Patioschool

 

Dinsdag 30 mei 2017

 

Aanwezig: Marcel, Aram (punt 1 en 2), Vivianne, Sandra, Rob, Marion en Renske

Agenda

 

  1. Opening en vaststelling agenda

  2. Mededelingen en agendapunten directie

  3. Ingekomen stukken (Sandra)

  4. Notulen MR vergadering 20 maart 2017 (Renske)

  5. Nieuws van de GMR (Marcel, Rob)

  6. Actiepunten vorige keer

  7. Rondvraag/Wvttk

  8. Sluiting (21.45 uur)

 

Ad. 1. Opening en vaststelling agenda

Rob: met GMR al vergaderdata vastgesteld voor komend schooljaar. Laten we straks ook onze nieuwe vergaderdata plannen.

Marcel: rond deze tijd zou de formatie aan de orde moeten komen: hoe zit het met de formatieplannen?

Aram: de bestuursformatie is rond en ook al besproken in de GMR. Het formatieplan voor onze school verwacht ik eind deze week rond te hebben.

Marcel: daarbij geldt dan een instemmingsrecht voor de personeelsgeleding van de MR.

 

Ad. 2. Mededelingen directie

Marcel: in GMR is pilot Snappet besproken: Michaelschool heeft dit gedaan. Vervolgens zijn de Citotoetsen duidelijk beter gemaakt. De Michaelschool denkt dat dit door het gebruik van Snappet komt. Cito zal met een reactie komen. Snappet heeft wel zijn beperkingen. Voordeel van Snappet is wel dat leerkracht meer tijd heeft voor de lesinhoud en verdieping.

Over een paar weken kan de app worden gebruikt, maar de website gaat nog even duren (bedoeling is begin volgend schooljaar).

Rob: ik zou graag zien dat na de studiedagen ook daadwerkelijk iets verandert…

 

Vragen aan Aram:

Vraag vanuit GMR: La, Lb- en Lc functies.

Vraag Marcel: via via heeft hij gehoord dat er vanuit deze school de aansluiting op het VO mbt het Engels slecht is.

Aram: stond voor dit jaar op de planning om te gaan onderzoeken. Nog niet gedaan, niet aan toe gekomen de afgelopen 4 maanden.

Willemijn (stagiaire Rob) heeft onderzoek gedaan. Als jullie willen dat we hier wat mee gaan doen dan moet dat op de agenda voor het schooljaarplan.

Rob: de methode die nu gebruikt wordt, is zeer gedateerd. Daar willen we wel op korte termijn verandering in. Nieuwe methode kiezen kost tijd. Misschien kunnen we wel ondertussen iets doen met de methode van Esther (What’s up). Willemijn heeft er al wel iets mee gedaan in de groep, maar dat is te weinig om het echt body te geven.

Rob heeft volgende week bespreking met een brugklascoördinator van het Jordan. Hij gaat vragen of hem opvalt dat Patioleerlingen het slecht doen met Engels en of er kinderen van een bepaalde school zijn die het wel goed doen (zodat we daar kunnen navragen welke methode ze gebruiken).

Vraag Marcel: formatie: wat kunnen we afspreken wanneer we hierover geformeerd worden?

Aram gaat er achter aan.

Marcel: takenlijst MT?

Aram stuurt het nog een keer toe.

 

Ad 3. ingekomen stukken.

 

Ad 4. Notulen vergadering 20 maart 2017.

Jaarverslag zal tzt na ALV ook op de site komen.

 

Ad 5. Nieuws GMR

- Bestuursformatieplan is afgekaart.

- La-, Lb- en Lc-functies aan de orde geweest.

- MT sowieso recht op Lb-functie? Hoe combineer je dat met aftreden MR op den duur?

Vivianne: Wat zijn nou de formele eisen? Voor lb functie en taken.

- er moet een jaarverslag GMR komen. Over het afgelopen kalenderjaar. Rob gaat dat maken.

- Bestuursvademecum (regels over lb-functie, gesprekkencyclus, enz.) heel veel regels zijn heel erg achterhaald, Martin niet aan toe gekomen om te updaten, Guusta gaat hier naar kijken. Ook naar taalklas.

- Invalpool was gevuld, maar is nu leeg. Lastig om te vullen. Patio heeft contact met Marnix academie.

- Cito enige toets die gebruikt mag worden? Ja.

- Nieuwe secretaris en voorzitter? Weer moeilijk in te vullen. Rob blijft daarom secretaris.

- Vergaderdata zijn alvast vastgesteld: 3 okt, 13 nov, 18 jan, 8 maart, 17 april en 4 juni.

 

Ad. 6. Actiepuntenlijstje vorige vergadering:

- Actiepuntenlijstje;

- Bespreken overlegstructuur met Aram (Sandra): is gebeurd, inmiddels is het team duidelijk wat het gaat worden;

- MT takenlijst opvragen bij Aram (Marcel): Marcel heeft gemaild, maar Aram is er nog niet toe gekomen. Opnieuw op actielijst;

- BOV: samenwerking, enz. (Marion): nog steeds mee bezig. Ook even Aram informeren, die zit ook bij de BOV. Op de agenda zetten voor volgend jaar;

- Aanpassen website (Rob): is hij mee bezig, er wordt wel gewerkt aan de site, dus alleen noodzakelijke aanpassen;

- notulen naar Rob sturen voor op de website (Renske): is gebeurd;

- Jaarplan punt 3 checken bij Aram (Marcel): is gebeurd;

- onrust groep 5 invalkrachten: Aram vragen er iets mee te doen (Vivianne): is gebeurd;

- verkiezingsprotocol opzoeken vanwege komende herverkiezingen Marcel (2e herverkiezing) (Sandra, 1ste herverkiezing, maar dat is binnen het team) en Renske (1ste herverkiezing) (Rob): wordt nog aan gewerkt.

 

Actiepunt voor alle kleuterjuffen: niet alleen kinderen voor doorschuifmiddag kaart sturen maar alle kinderen die op school gaan komen. Kinderen ervaren dit namelijk als heel bijzonder en leuk….

 

Ad. 7. Rondvraag/Wvttk

- Rob: ik heb een stukje geschreven over computers. Dat komt ook op de website.

- nieuwe vergaderdata MR plannen: dinsdag 10 okt, maandag 20 november, donderdag 25 januari, woensdag 14 maart en woensdag 16 mei. Mocht een datum problemen opleveren of mocht er iets tussen komen dan kunnen we altijd schuiven.

- behalve het opzoeken van het verkiezingsprotocol moet er ook een stukje komen in de Pratio dat Marcel en Renske herkiesbaar zijn. Aram informeren over dit stukje;

Marcel: ik wil wel mijn GMR zetel vacant stellen…

- Vivianne: Nicole van Spellen zal tijdens haar zwangerschapsverlof als MT lid niet worden vervangen. Aram gaat in die periode alleen met de andere Nicole om de tafel.

 

Ad. 8. Sluiting.