Notulen vergadering MR Patioschool
dinsdag 24 oktober 2017

Aanwezig: Marion, Marcel, Sandra, Rob en Vivianne
Afwezig: Aram en Renske

Ad. 1. Opening en vaststelling agenda
We hebben twee afwezige. Geen uitstel van de vergadering vanwege de korte tijdspanne tot de volgende vergadering.
Extra agendapunt. Oproep ZOUT voor de OPR  (medezeggenschapsraad van ZOUT) Ze zoeken nog twee ouders en twee leerkrachten.

Marcel heeft het oproepje. We zullen het aan het team laten lezen. Actiepunt!


Ad. 2. Mededelingen directie
Marcel heeft voor de herfstvakantie met Aram gesproken over een aantal onderwerpen, waaronder de staking. Marcel heeft meer aandacht aan de staking gemist. Waarom staakt de Patioschool? De vertaling naar het ‘waarom’? Wat betekent dit voor onze school? Dit zijn beslissingen op landelijk niveau, wil de Patio dit ook? Of vinden wij dat de regering ons genoeg tegemoet is gekomen. Dit staat voor hem los van meningen maar de visie van de school hierin zou hij fijn vinden. We zijn het eens dat het fijn zou zijn voor ouders om een meer beeldend beeld te hebben over waarom wij als school staken.
Verder geen mededelingen vanwege de afwezigheid van Aram. Het zou prettig zijn dat de punten die de directie heeft ook op de agenda komen van te voren.

Sandra, Rob en Vivianne vertellen nog kort over de afgelopen twee studiedagen. Vorig jaar hebben we de visie van de Patioschool in kaart gebracht. Nu hebben we twee dagen besteed aan het daarvan handen en voeten geven zodat het ook echt zichtbaar gaat worden in ons dagelijkse onderwijs.

Ad. 3. Ingekomen stukken
Er zijn drie tijdschriften. Het gaat in alle drie de boekjes over de werkdruk in het onderwijs. In één van de tijdschriften zit een tool waarop je een test kunt doen, als leerkracht, om te kijken in hoeverre je veel werkdruk ervaart.

 


Ad. 4. Notulen MR vergadering 3 juli 2017

 

Ad. 5. Nieuws van de GMR

Het nieuwe werkplan van de GMR is besproken. Hierin staat wie in welke werkgroep zit. Marion zit in het groepje passend onderwijs. Rob zit in het groepje identiteit (mag elke school zijn eigen karakter behouden) en in het groepje communicatie. Ook staat er in wanneer en op welke school de vergaderingen zijn.

Rob is secretaris van de GMR. Het vinden van een voorzitter is een probleem. Nu is er afgesproken dat de school waar de GMR vergadering is, een voorzitter zal leveren. Dat is voor Rob niet prettig samenwerken. Het is dus steeds iemand anders en hij weet niet van te voren met wie hij contact op kan nemen.

De gesprekkencyclus kwam ook ter sprake. Nu er één hele ronde is geweest heeft Martin evaluatie gesprekken gevoerd met directeuren en leerkrachten uit de GMR.

 

Ad.6. Actiepunten vorige keer.

Deze hebben we al doorlopen met het doornemen van de notulen.

 

Ad.7. Rondvraag/Wvttk

Marcel: voorstel om ook weer een nieuw werkplan MR te maken en deze naast het werkplan van de GMR te leggen. Dan is het voor iedereen duidelijk welk onderwerp op welk moment in het jaar besproken/afgetikt moet worden.

 

8. Marcel sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 20 november 2017.