Jaarverslag MR (Medezeggenschapsraad) schooljaar 2021-2022

Samenstelling

Dit jaar hebben we geen wijzigingen gehad in de samenstelling. De MR bestond uit de volgende leden: Renske Wijkstra, lid namens de oudergeleding (voorzitter), Rob Zwaneveld, lid namens de personeelsgeleding (vice-voorzitter en tevens lid van de GMR), Yvo Kok-Palma, lid namens de oudergeleding (secretaris), Lobke Vlaming, lid namens de oudergeleding (tevens lid van de GMR), Vivianne Kelder, lid namens de personeelsgeleding en Patricia, lid namens de personeelsgeleding.

Onderwerpen

Aan het begin van het jaar stelt de MR een Werkplan op, hierin staat onder andere vermeld: de samenstelling van de MR, de missie en visie van de MR, een korte samenvatting van de taken en bevoegdheden van de MR, het vergaderrooster en een planning van de te bespreken beleidsstukken en onderwerpen gedurende het schooljaar.

Een deel van de personeelsgeleding heeft zich daarnaast (wederom) bezig gehouden met het werkverdelingsplan – dit betreft een lopend document in het kader van de CAO.

Aan de orde zijn geweest de jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals: de inhoud van de schoolgids, het schooljaarplan (2019-2020), de evaluatie van het schooljaarplan (2018-2019 - de sterkte-zwakte analyse uit het plan), het schooljarenplan (2019-2023), het vakantierooster, de begroting van de school en het formatieplan van de school. Verder is het nieuws uit de GMR (de overkoepelende MR voor alle Deltascholen) een vast punt op de agenda. Zo houden we korte lijnen met wat er Delta breed op de scholen speelt.

Andere onderwerpen die de revue hebben gepasseerd zijn: wat is er tijdens de studiedagen binnen het team aan de orde geweest en wat betekent dit voor het beleid/de visie van de school?

Verder heeft een groot deel van dit jaar natuurlijk in het teken gestaan van de corona-maatregelen. Vanaf het moment dat de scholen met ingang van 16 maart gesloten werden heeft de MR contact en overleg gehad met Aram. Over het thuisonderwijs en alles wat daarbij kwam kijken. Over de heropening van de school voor de helft van de leerlingen en alle perikelen daaromheen en vervolgens over de volledige heropening voor alle leerlingen. Ook voor de MR was dit een zeer bijzondere en uitzonderlijke situatie van ongekende weerga. In het contact en overleg met school hebben we steeds geprobeerd vooral het belang van de kinderen voor ogen te houden. Het lastige is dat dit mogelijk niet altijd strookt met het belang van de leerkrachten en/of de ouders.

Ook was dit jaar een belangrijk moment het Inspectiebezoek aan Delta en onze school. Gelukkig is dat allemaal goed verlopen.

Op dit moment zijn we nog bezig met het bestuderen van de schoolgids voor het nieuwe schooljaar, het schooljaarplan 2020-2021, de evaluatie van het schoolplan (2018-2019) en het Rapport van het Inspectiebezoek.


Komend jaar
Ook voor komend schooljaar staan er weer genoeg onderwerpen op de agenda waar de MR zich mee bezig houdt. Daarnaast kunnen er altijd spontaan onderwerpen boven komen drijven die (opeens) de aandacht behoeven van de MR. Mocht je zelf een onderwerp willen aandragen of vragen of opmerkingen hebben: spreek ons gerust aan, mail (mr@patioschool.nl) of laat iets voor ons achter in ons postvak in de lerarenkamer!
 
Hartelijke groeten: Renske, Rob, Yvo, Vivianne, Lobke en Patricia