Jaarverslag MR (Medezeggenschapsraad) schooljaar 2018-2019
 
Samenstelling
Aan het begin van dit schooljaar heeft er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de MR. Binnen de personeelsgeleding nam Sandra (groep 4) afscheid en kwam Patricia van Poolen (groep 5) voor haar in de plaats. Binnen de oudergeleding nam Marion Altenrath-Jansen Ketelaars (Mirte groep 7 en Stef groep 1) afscheid en kwam Lobke Vlaming (Hannah groep 3) in haar plaats en vervolgens nam ook Marcel Bijlsma (Kim groep 6) afscheid en kwam Yvo Kok-Palma (Mathies groep 7 en Jinte groep 4) in zijn plaats. Vanaf dat moment bestond de MR uit de leden: Renske Wijkstra (Robin groep 7, Hazel groep 5 en Boris groep 3), lid namens de oudergeleding (voorzitter), Rob Zwaneveld (groep 8), lid namens de personeelsgeleding (vice-voorzitter en tevens lid van de GMR), Yvo Kok-Palma, lid namens de oudergeleding (secretaris), Lobke Vlaming, lid namens de oudergeleding (tevens lid van de GMR), Vivianne Kelder (Ib-er), lid namens de personeelsgeleding en Patricia, lid namens de personeelsgeleding.

 
Onderwerpen
Aan het begin van het jaar stelt de MR een Werkplan op, hierin staat onder andere vermeld: de samenstelling van de MR, de missie en visie van de MR, een korte samenvatting van de taken en bevoegdheden van de MR, het vergaderrooster en een planning van de te bespreken beleidsstukken en onderwerpen gedurende het schooljaar. Daarnaast zijn we bezig geweest met het opstellen van een (nieuw) MR-reglement en heeft de oudergeleding in februari van dit jaar een cursus (Basiscursus MR) gevolgd. Hierbij is stilgestaan bij de beginselen van de medezeggenschap op basisonderwijs en zijn nuttige instrumenten aangereikt om te gebruiken in samenwerking met de directie. Daarnaast was de cursus leuk en interessant vanwege het contact met MR-leden van andere scholen in de regio. Verder hebben we gesproken over de zichtbaarheid van de MR. Om die reden zijn we dit jaar begonnen met het maken van een kort verslag van iedere vergadering voor in de Pratio.
Dit jaar hebben we onder meer gesproken over het IPC (International Primary Curriculum)-project dat de school heeft doorlopen. Op dit moment wordt op een klassieke manier les gegeven, maar er zijn tegenwoordig allerlei nieuwe, interessante methodes ontwikkeld die het onderwijs geven én krijgen wellicht beter en/of leuker maken.

Vanuit het gedachtengoed van de nieuwe CAO zijn Patricia en Rob bezig geweest met een werkverdelingsplan voor het team.

Ook hebben we gesproken over de gesprekscyclus/gang van zaken omtrent de rapporten. Uit onderzoek (o.a. tevredenheidspeilingen) is gebleken dat de tevredenheid van ouders op dit punt nog wat te wensen overlaat, met name wat betreft de frequentie. De vraag is op welke wijze de gesprekkencyclus het beste vorm gegeven kan worden en hoe aan de wens van de ouders tegemoet kan worden gekomen. Aram is nu met het team bezig om een nieuwe werkwijze voor de gesprekscyclus op te zetten. Daarnaast heeft de oudergeleding van de MR in dit kader proef gedraaid met het ouderportaal Parnassys: een nieuwe ‘portal’ met informatie voor de ouders over hun kind (methodetoetsen, resultaten Cito). Op dit moment zitten er nog wat technische haken en ogen aan, maar hier wordt aan gewerkt. De bedoeling is dat Parnassys het komende schooljaar in gebruik zal worden genomen. In combinatie met een nieuwe werkwijze van de gesprekscyclus zal dit waarschijnlijk een verbetering betekenen voor het inzicht van de ouders.

Daarnaast zijn jaarlijks terugkerende onderwerpen aan de orde geweest zoals: de inhoud van de schoolgids, het schooljaarplan (2018-2019), de evaluatie van het schooljaarplan 2017-2018 (de sterkte-zwakte analyse uit het plan), het vakantierooster, de begroting van de school en de formatie van de school. Verder is het nieuws uit de GMR (de overkoepelende MR voor alle Deltascholen) een vast punt op de agenda.

Andere onderwerpen die de revue hebben gepasseerd zijn: wat is er tijdens de studiedagen binnen het team aan de orde geweest? Wat is de stand van zaken m.b.t. het passend onderwijs (worden er meer kinderen naar speciaal onderwijs verwezen)?
In de maand juli gaan we nog kijken naar de schoolgids voor het nieuwe schooljaar, het schooljaarplan 2019-2020 en het meerjaren schoolplan (2019-2023).

 
Komend jaar
Ook voor komend schooljaar staan er weer genoeg onderwerpen op de agenda waar de MR zich mee bezig houdt. Daarnaast kunnen er altijd spontaan onderwerpen boven komen drijven die (opeens) de aandacht behoeven van de MR. Mocht je zelf een onderwerp willen aandragen of vragen of opmerkingen hebben: spreek ons gerust aan, mail (mr@patioschool.nl) of laat iets voor ons achter in ons postvak in de lerarenkamer!
 
Hartelijke groeten: Renske, Rob, Yvo, Vivianne, Lobke en Patricia