MR (Medezeggenschapsraad) Jaarverslag schooljaar 2017-2018
 
Samenstelling
In de samenstelling van de MR zijn dit jaar geen wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar. De leden zijn: Marcel Bijlsma, lid namens de oudergeleding (voorzitter), Marion Altenrath-Jansen Ketelaars, lid namens de oudergeleding (sinds dit jaar vicevoorzitter), Sandra de Groot, lid namens de personeelsgeleding, Vivianne Kelder, lid namens de personeelsgeleding, Rob Zwaneveld, lid namens de personeelsgeleding en Renske Wijkstra, lid namens de oudergeleding (secretaris).
In oktober 2017 liep de termijn voor het lidmaatschap van de MR voor Marcel en Renske af. Marcel was MR-lid sinds oktober 2013 (ingevallen) en Renske sinds oktober 2014. Een termijn duurt 3 jaar en kan verlengd worden. Marcel en Renske hebben zich herkiesbaar gesteld. Het is echter ook een moment voor andere ouders om aan te geven dat zij zich verkiesbaar willen stellen. In dat geval zouden er verkiezingen moeten plaatsvinden om te beslissen welke ouder een zetel krijgt in de MR. Na een oproep in de Pratio heeft één ouder zich gemeld, maar er uiteindelijk voor gekozen om deel te nemen aan een andere commissie op school.
 
Onderwerpen
Dit jaar hebben we onder meer gesproken over de CAO voor scholen die in het schooljaar van 2015-2016 van kracht is gegaan. Deze CAO heeft op een aantal punten aanzienlijke gevolgen voor de leerkrachten. Scholen zijn enigszins vrij geweest in de wijze van implementatie van de CAO en haar gevolgen, maar er is ook een aantal dwingende bepalingen die zullen moeten worden ingevoerd. Het effect is voor iedere leerkracht anders.
Verder heeft de MR heeft een advies uitgebracht over de taken en bevoegdheden van het MT (Management team). Het MT is eind 2016 nog door de voormalig directeur ingesteld, maar de taken en bevoegdheden waren nog niet concreet en officieel. De MR heeft een advies uitgebracht, omdat een vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding een besluit is waarover de MR een adviesbevoegdheid heeft. In dit advies heeft de MR ook een aantal aanbevelingen gedaan.
We hebben ook gesproken over de stakingsdagen (actiedagen). Veel ouders hadden vragen over de (reden van de) stakingen. Het belang van de kinderen lijkt vanuit het oogpunt van de ouders in strijd te zijn met het houden van een stakingsdag. Ook is het effect voor ouders groot. Als een schooldag komt te vervallen, moeten ze immers andere opvang voor hun kind(eren) regelen. Gebleken is dat vooral communicatie belangrijk is: ouders willen graag goed en tijdig geïnformeerd worden. Daarbij helpt dit om begrip en sympathie te creëren. Aandacht voor de zorg over het dreigende lerarentekort in de nabije toekomst en de strijd van de leerkrachten om werkdrukverlaging zijn onderwerpen die op de lange termijn ook in het in belang van de kinderen zijn.
Voorts is ter sprake gekomen de nieuwe School App. Is dit een goede en effectieve manier om ouders te bereiken? Hoeveel ouders worden op dit moment bereikt en is er zicht op de ouders die nog niet bereikt zijn en de mogelijkheden om hen alsnog te bereiken? Dient de App zijn doel? Wordt het voor de juiste zaken gebruikt of moeten er meer of juist minder zaken via de School App gedeeld worden?
In het afgelopen jaar is er verder twee maal een oproep vanuit Zout (een samenwerkingsverband voor passend onderwijs in Zuid Oost Utrecht) gekomen om deel te nemen in de OPR (ondersteuningsplanraad). Inmiddels is een ouder van onze school lid en sinds kort ook een leerkracht (Vivianne). Op deze wijze is onze school betrokken en zeer goed vertegenwoordigd bij alles wat te maken heeft met passend onderwijs.
 
Kort enkele andere onderwerpen die aan de orde zijn gekomen tijdens de vergaderingen:

 
Daarnaast zijn jaarlijks terugkerende onderwerpen aan de orde geweest zoals het schooljaarplan (2017-2018), de begroting van de school, de schooltoetskaart ParnasSys/schoolanalyse Citotoetsen, de formatie van de school en de evaluatie van het schooljaarplan (2016-2017). Ook bespreken we altijd de onderwerpen die in de GMR (overkoepelende MR voor alle Deltascholen) vergadering aan de orde zijn geweest. Marion en Rob zitten op dit moment namens de MR in deze GMR.
 
Komend jaar
Ook voor komend schooljaar staan er weer genoeg onderwerpen op de agenda waar de MR zich mee bezig houdt. Daarnaast kunnen er altijd spontaan onderwerpen boven komen drijven die (opeens) de aandacht behoeven van de MR. Mocht je zelf een onderwerp willen aandragen of vragen of opmerkingen hebben: spreek ons gerust aan, mail (mr@patioschool.com) of laat iets voor ons achter in ons postvak in de lerarenkamer!
 
Hartelijke groeten: Marcel, Sandra, Vivianne, Rob, Marion en Renske