Agenda  donderdag 4 oktober 2018


20.00 uur

  1. Opening en vaststelling agenda

  2. Mededelingen directie

 

20.45 uur

  1. Ingekomen stukken 

  2. Notulen MR vergadering 18 juni 2018 (Renske)

  3. Werkplan MR 2018 - 2019 (Renske)

  1. MR-reglement ( concept Renske)

  2. Nieuws van de GMR (Rob)

  3. Actiepunten vorige keer

  4. Rondvraag/Wvttk

  5. Sluiting (21.45 uur)  

Volgende vergadering: maandag 19 november 2018, 20.00 uur.