Medezeggenschapsraad


Hieronder ziet u de notulen van de MR-vergaderingen:
notulen 22-11-2022
notulen 20-9-2022
notulen 22-6-2022
notulen 22-3-2022
notulen 1-2-2022 en 1-8-2022
notulen 15-6-2021
notulen 28-9-2021
notulen 29-12-2021

Jaarverslag MR schooljaar 2021-2022

Samenstelling
Aan het begin van dit schooljaar heeft er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de MR. Binnen de personeelsgeleding nam Vivianne Kelder afscheid en kwam Loukie Molenaar (groep 4) voor haar in de plaats. Binnen de oudergeleding nam Renske Wijkstra afscheid en kwam Hanneke Merkens in haar plaats. Vanaf dat moment bestond de MR uit de leden: Lobke Vlaming, lid namens de oudergeleding (voorzitter), Rob Zwaneveld (groep 8), lid namens de personeelsgeleding (vice-voorzitter en tevens lid van de GMR), Yvo Kok-Palma, lid namens de oudergeleding (en tevens lid GMR), Hanneke Merkens, lid namens de oudergeleding (notulist), Patricia Poolen, lid namens de personeelsgeleding en Loukie Molenaar, lid namens de personeelsgeleding (secretaris).
Onderwerpen
Aan het begin van het jaar stelt de MR een Werkplan op, hierin staat onder andere vermeld: de samenstelling van de MR, de missie en visie van de MR, een korte samenvatting van de taken en bevoegdheden van de MR, het vergaderrooster en een planning ter zake van de te bespreken beleidsstukken en onderwerpen gedurende het schooljaar.
Dit jaar hebben we uiteraard vooral veel gesproken over de schoolsluiting, het afstandsonderwijs, de maatregelen rondom de heropening van de school en andere corona-gerelateerde onderwerpen. Daarnaast hebben we uitgebreid gesproken over een eventuele overstap naar een gelijke-dagen-model. Het oorspronkelijke doel was de eventuele overgang naar een gelijke-dagen-model in het voorjaar als MR te bespreken en hierover ook een ouderraadpleging te organiseren. Door alle extra werkzaamheden als gevolg van corona kwam het team echter in tijdnood, waardoor besloten is een eventuele overgang met een jaar uit te stellen.
Verder hebben we uitgebreid gesproken over de resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek en over hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze de volgende keer door meer ouders wordt ingevuld.
Daarnaast zijn jaarlijks terugkerende onderwerpen aan de orde geweest zoals de inhoud van de schoolgids, het schooljaarplan, het vakantierooster, de begroting van de school en de formatie van de school. Daarnaast is het nieuws uit de GMR (de overkoepelende MR voor alle Deltascholen) een vast punt op de agenda.
De komende maand gaan we nog kijken naar de schoolgids voor het nieuwe schooljaar en het schooljaarplan.
Juni 2021