MR

Algemene informatie

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een leerkrachtgeleding (3 personen) en een oudergeleding ( 3 personen) en is de "OMR" van de Patioschool. De MR denkt mee over het beleid van de school en heeft op bepaalde beleidsterreinen advies- en instemmingsrecht.

Omdat we deel uitmaken van een grotere scholenstichting, Stichting Delta De Bilt, zijn 2 van onze MR-leden ook lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Delta en zijn daarmee de linking pin. Het bewaken van de identiteit van de Patioschool in combinatie met schaalvoordelen van een grotere stichting blijft een belangrijk aandachtspunt voor de MR.In de MR hebben op dit moment zitting: Lobke Vlaming (voorzitter, ouder), Hanneke Merkens (lid, GMR, ouder), Brit Geurts (lid, ouder), Patricia van Poolen (lid, GMR, leerkracht), Loukie Molenaar (lid, leerkracht), Maarten van Brenk (lid, leerkracht).

De MR vergadert 6-7 keer per jaar. Ouders en leerkrachten kunnen altijd punten van aandacht/discussie inbrengen bij de MR. De vergaderingen beginnen met een inloophalfuurtje voor ouders die vragen, opmerkingen of ideeën hebben. U kunt ons natuurlijk ook op andere momenten persoonlijk benaderen als u daar behoefte aan heeft. Onze telefoonnummers zijn te vinden op de kalender. Natuurlijk kunt u ons ook mailen.

Ons email adres is  mr@patioschool.nl

 

De GMR (gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad)

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen behorende bij Stichting Delta De Bilt

De GMR geeft advies en/of instemming op voorstellen van het bestuur van Delta De Bilt.

Deze voorstellen gelden voor de hele stichting. Dit in tegenstelling tot de MR, die zich bezighoudt met schoolspecifieke zaken.

Namens de Patioschool zijn Patricia van Poolen en Hanneke Merkens de afgevaardigden in de GMR

Notulen MR-vergaderingen

Hieronder ziet u de notulen van de MR-vergaderingen: