Ons interne kompas

Kernwaarden Patioschool “De Kleine Prins”

De school begeleidt en stimuleert kinderen in hun doorgaande ontwikkeling tijdens hun basisschoolperiode. De continue ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal.

Dit zijn de vijf waarden waar de Patioschool “De Kleine Prins” voor staat:

  • Eigenheid
  • Ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Creativiteit

Deze waarden vormen de uitgangspunten van onze school.

Eigenheid: We houden rekening met het eigene, het unieke van het kind. Ieder mens is anders, leert anders en denkt anders. Wij vinden het belangrijk dat het kind zijn eigen mogelijkheden en die van anderen leert zien en waarderen en dat het leert omgaan met verschillen. We beseffen dat dit alleen ontwikkelt kan worden in verbinding met de ander. Dit bevordert het geluk en het gevoel van eigenwaarde van de ander en van jezelf.

Ontwikkeling: Wij zijn overtuigd van het feit dat elk mens beschikt over enorm veel mogelijkheden, kwaliteiten en talenten. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind ontdekt en accepteert wat het kan en nog niet kan, om zo in een veilige omgeving te komen tot zelfontplooiing. Leren is voor kinderen een actief gebeuren: zelf dingen doen en zo nieuwe dingen ontdekken om samen met anderen tot ontwikkeling te kunnen komen. Het kind leert zijn grenzen op te zoeken, te verleggen naar zijn eigen mogelijkheden. Ook leert het zo omgaan met het maken van fouten. Het werken op verschillende niveaus, een eigen leerlijn, de plusklas, maar ook het expressieuur, de workshops en het ontwikkelen van de sociale vaardigheden met de Kanjertraining zijn hiervan mooie voorbeelden.

Verantwoordelijkheid: Wij willen ieder kind laten groeien in het durven kiezen en het nemen van de verantwoordelijkheid voor zijn/haar leren en handelen om zo te kunnen komen tot zelfstandigheid. Aandacht en wederzijds respect voor elkaar zijn hiervoor belangrijke voorwaarden.In de praktijk is dit terug te zien in het kiezen van werkjes bij het keuzebord, de weektaak, huiswerk, schoolkrant de Baobab, maandfeest, carnaval, workshop en techniekcircuit. “Wat ga ik doen? En wat ik kies, dat maak ik af!” Ook op sociaal gebied is dit terug te zien, bijvoorbeeld in het aandragen en uitproberen van eigen oplossingen, de Kanjertraining en het doen van de klassenbeurt.

Samenwerking: Wij vinden samenwerken tussen kinderen, samenwerken met ouders en ook samenwerken binnen het team belangrijk. We willen samen bouwen aan een cultuur, waarin met plezier geleerd, gewerkt en gespeeld wordt. Alle inbreng daarin wordt gewaardeerd. Naast dat leren en ontwikkelen een individueel proces is, zijn wij van mening dat dit ook een sociaal proces is. De kinderen doen graag iets met anderen samen, willen ervaringen met anderen delen en van elkaar leren, samenwerkend leren, hulp aan een ander durven vragen, een ander iets uitleggen en merken dat de ander jouw uitleg snapt. Dit zijn waardevolle ervaringen. De samenwerking tussen kinderen van verschillende groepen is terug te zien in tutor-lezen, expressie-uur, de workshops en bij andere groepsoverstijgende activiteiten. Ouders zijn welkom bij maandfeesten, ouder-Kanjerlessen, uitstapjes. Zodat zij ook inzicht krijgen hoe wij vormgeven aan samenwerking binnen de school. In de pauzes zijn alle kinderen samen buiten, zodat jong en oud samen kunnen spelen.

Creativiteit: Hieronder verstaan we creativiteit in denken én doen, om zo tot ontwikkeling te kunnen komen. Flexibiliteit en inventiviteit zijn nodig om tot nieuwe mogelijkheden en oplossingen en dus tot vernieuwing te kunnen komen. De kinderen die op dit moment po de basisschool zitten, zullen grote en ingewikkelde vraagstukken op hun pad vinden als zij hun werkende leven gaan aanvangen. Deze problemen vragen om een scherpe en creatieve geest om deze vraagstukken mel elkaar aan te gaan. Op de Patioschool willen we daarin de kinderen leren het creatieve dat zij al van jongs af aan in zich hebben, te koesteren en verder te ontwikkelen. Dit is onder andere terug te vinden in de creatieve vakken, zoals muziek, beeldende vorming, schoolorkest, drama en koken, maar ook in het bedenken en hanteren van verschillende oplossingsstrategieën.

Visie van de Patioschool "de Kleine Prins"Deze waarden bepalen de richting waarop we het onderwijs op de Patioschool de komende jaren verder willen ontwikkelen, namelijk:

“Kinderen meer eigenaar laten zijn van hun leren, meer zelf verantwoordelijk hierin laten zijn, meer samenwerkend leren om zo tot ontwikkeling en creativiteit te komen om recht te doen aan hun eigenheid.”

Missie van de Patioschool “De Kleine Prins”

De hierboven geschreven waarden van de school zijn geïnspireerd door het gedachtengoed van de schrijver van het boekje "De Kleine Prins", namelijk Antoine de Saint - Exupéry.

"Alleen met je hart kun je goed zien."

Deze zin uit het boekje van "De Kleine Prins" is ons uit het hart gegrepen en geeft aan waarvoor wij willen staan.Ook de volgende uitspraak van Antoine de Saint - Exupéry geeft dit aan:

"Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan mensen bij elkaar om hout te slepen,het werk voor te bereiden en de taken te verdelen,maar leer mensen vooral te verlangen naar de eindeloze zee."