Leerlingenzorg

Op de Patioschool doen we ons best zoveel mogelijk kinderen een goede schooltijd te bieden. We proberen daarbij zo goed mogelijk rekening te houden met verschillen tussen de kinderen. dat betekent dat we proberen aan te sluiten bij de leer- en ondersteuningsbehoefte van de kinderen die naar onze school komen. Daarbij is veel mogelijk! Maar tegelijkertijd zijn er ook zaken niet mogelijk binnen de context van regulier basisonderwijs. de leerkracht heeft immers maar twee handen en 25 tot 30 kinderen in de groep! 

Binnen de groep werken we met een onderverdeling in drie instructiegroepen:

 • de basisgroep: deze groep heeft aan de 'gewone' instructie voldoende om het lesdoel te behalen 
 • de groep die extra uitdaging nodig heeft: deze groep doet kort mee met de instructie en doet (een compacte) verwerking. Daarmee haalt deze groep het lesdoel. Daarnaast is er dan tijd om verrijking en verdiepingsopdrachten te doen zodat deze kinderen uitgedaagd worden.
 •  de groep die verlengde instructie nodig heeft: deze groep komt bij de leerkacht aan tafel zitten en deze leerlingen doen de eerste opdrachten samen emt de leerkracht, krijgen een verlengde instructie of maakt de verwerking met hulpmiddelen.

Buiten de groep zijn er de plusgroep en de remedial teachting.

 • Remedial teacher 

  Er zijn soms kinderen die tijdelijk extra hulp nodig hebben voor de leerstof.  De Patioschool beschikt hiervoor over een remedial teacher: Maartje. De RT'er begeleidt de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 die een bepaalde periode extra aandacht nodig hebben. 

  Welke kinderen hiervoor in aanmerking komen wordt bepaald door de intern begeleider in overleg met de groepsleerkracht. De remedial teacher stelt vervolgens een handelingsplan op voor een periode van ongeveer 9 weken om de kinderen te begeleiden. Sommige kinderen komen in aanmerking voor een eigen leerlijn. Deze kinderen krijgen begeleiding van de RT’er voor een langere periode.

 • Plusgroep 

  Naast de zorg in onze klassen, zijn er natuurlijk kinderen op school, die van nature zo makkelijk leren dat zij gebaat zijn bij extra uitdaging. Veelal kan dat plaatsvinden in de groep maar voor sommige kinderen is er ook de mogelijkheid om 1 keer per week een ochtend bij elkaar te zitten en les te krijgen van Nicole van Spellen.

  Dit zijn dan niet zomaar lessen, maar extra uitdagende lessen. U kunt hierbij denken aan extra uitdagend reken- en taalmateriaal, en bijvoorbeeld ICT. Tevens is er voor de kinderen ruimte voor eigen inbreng.

  Door het aanbod van de plusklassen zien we dat de kinderen onder andere het volgende leren:

  • de kinderen worden aangesproken op een hoog niveau waardoor ze uitgedaagd worden

  • ze leren omgaan met het maken van fouten

  • ze leren van en met kinderen van gelijk niveau

  • ze leren dat ze voor een goed resultaat echt ergens hun best voor moeten doen

  • De kinderen ervaren veel plezier!

Intern Begeleider

Op de Patioschool vinden wij het belangrijk dat alle kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. De intern begeleider, Vivianne, is daarvoor verantwoordelijk. 

Wat zijn de taken van een ib’er:

 • Het coördineren van de leerlingenzorg

 • Het inhoudelijk ondersteunen van leerkrachten

 • Het voeren van oudergesprekken, samen met de leerkracht, over leerlingen

 • Het coachen van leerkrachten

 • Het onderhouden van contacten met externen

 • Bijdragen aan het bovenschools zorgbeleid

De leerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingen in de groep. De leerkracht kan contact opnemen met de intern begeleider over een leerling in de groep. De intern begeleider helpt de leerkracht dan om die leerling beter te kunnen begeleiden. Het initiatief tot contact met de ib’er kan echter ook uitgaan vanuit de ouders. Dan wordt er ook gekeken naar wat de beste zorg op maat is voor het kind. Door te observeren, in gesprek te gaan met elkaar en een plan te maken kunnen wij zorg op maat bieden aan de leerlingen. Mocht dit niet genoeg zijn dan halen wij expertise van buitenaf de school in om het kind toch zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Soms lukt het niet om de juiste plek voor een leerling te zijn. De onderwijsbehoefte van de leerling kan dusdanig zijn, dat we dat als reguliere basisschool niet kunnen bieden. In dat geval gaan we een traject in waarin we op zoek gaan naar een plek die wel aansluit bij de specifieke onderwijsbehoefte. De school gaat dan samen met ouders op zoek naar de best passende plek voor de leerling.;