Schoolverzuim en verlof

Wij ontvangen graag vóór schooltijd telefonisch bericht als uw kind niet op school kan komen. Ook een bezoek aan de huisarts, tandarts e.d. willen wij graag weten. Wilt u afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd proberen te maken? Is uw kind zonder bericht afwezig, dan wordt u gebeld.

Vakantieverlof

Een dagje extra vakantie om de files voor te zijn, een midweek boeken of extra verlof voor bezoek aan het land van herkomst?Volgens de Leerplichtwet is dit niet mogelijk.De enige mogelijkheid voor extra vakantieverlof is geregeld in artikel 11 sub f van de Leerplichtwet.De directeur van de school kan éénmalig per schooljaar, voor maximaal 10 schooldagen, extra verlof verlenen buiten de reguliere vakanties. Dat kan als een leerling, door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers, alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Bij ‘de specifieke aard van het beroep’ gaat het bijvoorbeeld om seizoengebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen. Dit kan voorkomen in de horeca sector en in de agrarische sector. Ouders dienen deze aanvraag ten allen tijde te voorzien van een werkgeversverklaring waaruit de aard van het specifieke beroep blijkt.

Procedure voor het aanvragen van extra vakantieverlof

Een verzoek voor extra vakantieverlof van maximaal 10 schooldagen moet minimaal 8 weken tevoren bij de directeur van de school worden ingediend. Verlof voor meer dan 10 dagen kan niet in behandeling worden genomen. De wet heeft geen mogelijkheden voor vakantieverlof van meer dan 10 schooldagen.Bij ongeoorloofd verzuim is de directeur verplicht dit aan de Leerplichtambtenaar van de gemeente te melden. De consequentie, die hiervan het gevolg kan zijn, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouders.Een aanvraag voor verlof kan gedaan worden via de website van onze school. Gaat u dan naar het kopje ouders.

Overig verlof om persoonlijke redenen

Soms zijn er omstandigheden waarvoor er buiten vakanties om extra verlof nodig is. In de Leerplichtwet wordt dit ‘verlof op grond van gewichtige omstandigheden’ genoemd (artikel 11 sub g). Er kan sprake zijn van gewichtige omstandigheden in bijvoorbeeld de volgende gevallen:voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren om kan worden gedaan.

  • bij verhuizing.
  • bij huwelijk van bloed- en aanverwanten.
  • bij overlijden van bloed- en aanverwanten.
  • bij ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten.

Gewichtige omstandigheden zijn uitsluitend persoonlijke omstandigheden. Per geval wordt beoordeeld of een verzoek tot verlof gehonoreerd kan worden. Meestal zal het verlof beperkt worden tot één of enkele dagen. Een dergelijk verzoek voor verlof moet worden ingediend bij de directeur van de school. Dit kan via een formulier dat beschikbaar is bij de directie van de school. Bij de directie is ook een brochure van de gemeente De Bilt te krijgen waarin de richtlijnen voor verlof zijn beschreven. Deze richtlijnen worden door de directie gehanteerd.Het verlofformulier kunt u hier downloaden: