Klachtenregeling

Van klachtenregelingen hoop je als school, dat er nooit gebruik van hoeft te worden gemaakt.Niettemin vinden wij het zinvol, dat wel duidelijk is wat er met klachten gebeurt als die er toch zijn.

Als u een klacht heeft, is deze in de praktijk vrijwel altijd binnen school op te lossen.Indien u meent dat u voor klachten (van welke aard dan ook) geen gehoor vindt bij de groepsleerkrachten kunt u zich wenden tot de directeur van de school, de interne contactpersoon in de school of de directeur-bestuurder van de Stichting Delta De Bilt.Deze kunnen zorgen voor een adequate doorverwijzing binnen de school, binnen de stichting of naar de onafhankelijke externe vertrouwenspersoon, die niet in dienst van de stichting is.Deze kan proberen te bemiddelen of u verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommissie.

De interne contactpersoon zijn: Sandra de Groot en Geertje Atema

De externe vertrouwenspersoon is: Dhr. J. Meijboom. Werkzaam bij CED RotterdamDe school is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)Zie voor meer informatie en contactgegevens de ouderfolder of de schoolgids.

Namen en adressen: 

  • Algemeen Directeur van de Stichting Delta De Bilt: Martin van Veelen, Tel. 030- 2211552
  • Externe contactpersoon: Jeroen Meijboom, CED Rotterdam, Dwerggras 30, 3968 PC Rotterdam, 010- 4071847, j.meijboom@cedgroep.nl
  • Klachtencommissie Besturenraad Verus: Postbus 381, 3440 AJ Woerden, tel. 0348 - 744444